Polityka prywatności

POLITYKA OCHRONY DANYCH / POLITYKA PRYWATNOŚCI
Ostatnia aktualizacja 26 sierpnia 2019 r.

Za przetwarzanie Twoich danych osobowych odpowiada Keyhole. Keyhole określa cel i sposoby przetwarzania danych. Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób odpowiedzialny i bezpieczny oraz zgodny z przepisami o ochronie danych osobowych.

DEFINICJE

Dane osobowe to informacje, które można bezpośrednio i/lub pośrednio powiązać z osobą fizyczną, takie jak imię i nazwisko, numer ubezpieczenia społecznego, adres, numer telefonu i adres e-mail.


„Osoba zarejestrowana” oznacza możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, którą można bezpośrednio i/lub pośrednio zidentyfikować na podstawie imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji itp.


Przetwarzanie danych osobowych obejmuje przetwarzanie danych, takich jak rejestrowanie i gromadzenie danych.


Administrator danych oznacza firmę, która określa cel i sposoby przetwarzania danych osobowych i na której spoczywa ostateczna odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych oraz Ustawy o Ochronie Danych Osobowych, co obejmuje przetwarzanie danych osobowych.

 

DANE OSOBOWE I SPOSÓB ICH PRZETWARZANIA

‍Keyhole przetwarza wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do oferowania Państwu naszych produktów i usług. To, jakie dane osobowe gromadzimy, zależy od Twojej relacji z Keyhole. Gromadzenie danych może obejmować imię i nazwisko, tytuł, adres, informacje o płatności, numer telefonu, adres e-mail i ocenę zdolności kredytowej. Dlatego gromadzimy wyłącznie te dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia Państwu usług.

Jeśli jesteś najemcą, Keyhole zbiera od Ciebie informacje i rejestry w związku z oceną zdolności kredytowej. Składając wniosek o gwarancję, podajesz szereg danych osobowych. Zbieramy wówczas informacje z rejestru ludności i rejestru długów. Informacje te są niezbędne do realizacji naszych obowiązków przy świadczeniu naszych usług wynikających z Ustawy o umowach kredytowych.

Jeśli jesteś wynajmującym, Keyhole zbiera od Ciebie informacje, które później pojawią się w umowie współpracy z nami. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres i informacje o koncie. Gromadzimy i wykorzystujemy również Twój adres IP do analizy sposobu, w jaki korzystasz z naszej witryny. Więcej informacji znajdziesz w sekcji dotyczącej plików cookies.

 

DO CZEGO WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE?

Keyhole przetwarza Twoje dane osobowe, aby (i) móc zawrzeć umowę, której jesteś stroną, (ii) móc wypełnić zobowiązania umowne wobec Ciebie jako odbiorcy oraz (iii) móc przesyłać informacje i marketing bezpośredni za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w inny sposób (patrz również rozdział poświęcony marketingowi). Aby móc przetwarzać dane osobowe w powyższych celach, musimy posiadać podstawę prawną do każdej czynności przetwarzania danych. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w oparciu o następującą podstawę prawną: przetwarzanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, której stroną jest osoba rejestrowana lub aby móc, na żądanie osoby rejestrowanej, podjąć środków przed zawarciem umowy oraz w celu wywiązania się z obowiązków prawnych ciążących na nas jako wierzycielach, w tym przepisów Ustawy o umowach kredytowych. W przypadku niektórych zabiegów Keyhole ma uzasadniony interes, który może wykraczać poza potrzebę zachowania prywatności najemcy. Na przykład Keyhole może mieć uzasadniony interes w opracowywaniu i sprzedaży produktów i usług, wysyłaniu informacji do najemcy i oferowaniu usług za pośrednictwem partnerów.

 

MARKETING

Przetwarzamy dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, aby móc bezpośrednio Państwu oferować nasze produkty i usługi. Nasze działania marketingowe odbywają się to za pośrednictwem telefonu, poczty elektronicznej lub naszej strony internetowej. Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas marketingu bezpośredniego lub nie chcesz, abyśmy wykorzystywali Twoje dane osobowe w tym celu, możesz zrezygnować z subskrypcji poprzez login na naszej stronie lub poinformować nas o tym wysyłając e-mail na adres info@usekeyhole.com.

 

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe będą przechowywane wyłącznie tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji celu przetwarzania danych. Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, gdy przestaną być istotne dla celu, dla którego zostały zebrane.

 

KOMU PRZEKAZUJEMY DANE OSOBOWE?

"Twoje dane osobowe będą przekazywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu przetwarzania danych. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane i wykorzystywane przez ewentualne przyszłe biura Keyhole na terenie UE/EOG. Keyhole wykorzystuje procesory danych do realizacji określonych zadań, takich jak obsługa i wsparcie naszego środowiska IT, archiwizacja i przesyłanie informacji drogą e-mailową. Oznacza to, że przetwarzający dane mogą również uzyskać dostęp do danych osobowych dotyczących Ciebie jako osoby zarejestrowanej. Podmioty przetwarzające nie mogą jednak przetwarzać Twoich danych osobowych w celach innych niż określone przez Keyhole.

Keyhole zawarła umowy dotyczące przetwarzania danych z naszymi podmiotami przetwarzającymi dane. Umowa powierzenia przetwarzania danych reguluje zakres, w jakim mogą oni przetwarzać Twoje dane osobowe.

Niektórzy przetwarzający dane Keyhole mogą prowadzić część swojej działalności w krajach spoza Danii lub UE/EOG („kraje trzecie”). Jeżeli przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotowi przetwarzającemu dane w państwie trzecim, podejmujemy niezbędne środki bezpieczeństwa i zapewniamy, że przekazane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Z naszymi podmiotami przetwarzającymi dane zawieramy umowy, które zawierają zatwierdzone przez Komisję Europejską klauzule dotyczące ochrony danych osobowych, aby zapewnić im wymagany poziom ochrony prywatności. Nie będziemy udostępniać, sprzedawać, przekazywać ani w żaden inny sposób przekazywać danych osobowych poza warunkami niniejszej polityki prywatności, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani."

 

TWOJE PRAWA

Jako zarejestrowany w Keyhole masz następujące prawa. Obejmują one:
- Prawo dostępu do przetwarzanych przez nas informacji na Twój temat. Możesz poprosić o pisemną dokumentację dotyczącą procesów w Keyhole dotyczących danych osobowych i sposobu ich wykorzystania w naszej działalności, kontaktując się z nami.

- Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia i dalszego przetwarzania danych osobowych. Masz również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych oraz żądania od nas sprostowania, ograniczenia lub usunięcia danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

- Prawo do poprawienia lub usunięcia nieprawidłowych informacji. Naturalnie nie chcemy przetwarzać błędnych informacji, dlatego możesz się z nami skontaktować, jeśli odkryjesz jakieś błędy.

- Prawo do przenoszenia danych. W niektórych przypadkach masz również prawo zażądać przekazania dostępnych nam informacji innej odpowiedzialnej stronie. Prosimy o przesyłanie takich zapytań pisemnie na adres Keyhole pod adresem info@usekeyhole.com.

- Prawo do skargi. Jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, masz prawo złożyć skargę do odpowiedniego organu nadzorującego dane, którym w Danii jest Duński Urząd Ochrony Danych.

- Prawo zaniechania wobec Ciebie marketingu bezpośredniego. Jeżeli dane osobowe są wykorzystywane do celów marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Możesz przesłać takie zastrzeżenia pisemnie do Keyhole na adres info@usekeyhole.com.

 

PLIKI COOKIES

"Keyhole wykorzystuje na naszej stronie pliki cookies. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim komputerze podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki cookies wykorzystywane są do określonych funkcji, które ulepszają naszą stronę internetową dla użytkownika lub dostarczają nam statystyk dotyczących korzystania z naszej strony internetowej. Zanim będziemy mogli wykorzystać Twoje pliki cookie do celów statystycznych, wymagana jest Twoja zgoda. Wyrażasz zgodę poprzez naciśnięcie przycisku „Akceptuj pliki cookie”.

Każdy, kto odwiedza stronę internetową, musi zostać poinformowany o tym, w jakim celu wykorzystywane są pliki cookies. Użytkownik musi mieć możliwość wyrażenia zgody na używanie plików cookie do przechowywania lub pobierania danych, na przykład w telefonie komórkowym lub komputerze. Większość przeglądarek umożliwia blokowanie plików cookie."

 

INFORMACJE KONTAKTOWE

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące treści niniejszej polityki prywatności lub chcesz zgłosić któreś z powyższych żądań, skontaktuj się z nami: Keyhole ApS CVR: 40 32 03 77 - info@usekeyhole.com.

 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Niniejsza polityka prywatności została przetłumaczona automatycznie dla Twojej wygody. Oryginalna deklaracja w języku duńskim jest wersją obowiązującą. W przypadku rozbieżności lub niespójności pomiędzy wersją przetłumaczoną a oryginalną wersją duńską, wersja duńska będzie wiążąca.