Warunki

1. Gwarancja obejmuje
Gwarancja stanowi zabezpieczenie (i) niezapłaconego czynszu, (ii) uszkodzeń lokalu, (iii) wydatków z tytułu wyprowadzki/eksmisji, (iv) innych roszczeń wynikających z umowy najmu zgodnie z Ustawą o najmie lokali mieszkalnych §3-6 (norsk lejelov).

2. Ogólne
Najemca wyraża zgodę i akceptuje, że:

2.1 Najemca potwierdza elektronicznie za pośrednictwem systemu Keyhole, że zapoznał się i zaakceptował dokument gwarancyjny.

2.2 Gwarancja nie jest ubezpieczeniem i Keyhole będzie żądać zapłaty z tytułu gwarancji przez Najemcę, a także odsetek, opłat i innych niezbędnych kosztów, które Keyhole poniosło w związku ze sprawą gwarancyjną.

2.3 Wszelka korespondencja będzie kierowana głównie drogą elektroniczną na podany przez Najemcę adres e-mail.

2.4 Jeżeli w umowie najmu widnieje informacja, że ​​jesteś jednym z Najemców lokalu mieszkalnego, wówczas wszyscy Najemcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za pełną spłatę roszczenia Keyhole. Keyhole może dowolnie wybierać, do kogo skierowana jest reklamacja.

2.5 Gwarancja podlega regulacjom i interpretacji zgodnie z prawem norweskim. Żadna część składki nie podlega zwrotowi nawet w przypadku przerwania okresu gwarancji przez Najemcę lub zakończenia najmu, którego dotyczy gwarancja.

3. Roszczenia Wynajmującego
Jeżeli Wynajmujący ma roszczenia wobec Najemcy, Wynajmujący po zakończeniu umowy najmu wyśle ​​Najemcy wezwanie do zapłaty z zachowaniem co najmniej 14-dniowego terminu płatności. Jednocześnie należy poinformować, że wymagana będzie płatność z tytułu gwarancji, jeżeli Najemca nie ustosunkuje się, nie złoży pozwu lub nie złoży skargi do Komisji ds. Sporów Mieszkaniowych (Husleietvistutvalget) w terminie pięciu tygodni od wysłania pisma.

3.1 Niezapłacone, zaakceptowane roszczenia
Jeżeli Najemca odpowiedział na piśmie, że uznaje roszczenie Wynajmującego, ale w dalszym ciągu nie uiścił roszczenia w terminie 14 dni, Keyhole, wbrew otrzymaniu akceptacji, zapłaci Wynajmującemu kwotę roszczenia, a następnie będzie domagał się zwrotu pieniędzy od Najemcy.

3.2 Niezaakceptowane roszczenia
Jeżeli roszczenie Wynajmującego wobec Najemcy zostanie zakwestionowane, płatność od Keyhole na rzecz Wynajmującego będzie możliwa tylko wtedy, gdy dostępna będzie prawnie wiążąca decyzja lub pisemna akceptacja Najemcy.

3.3 Zgłoszenie reklamacji i płatności
Jeżeli upłynął termin płatności wynoszący dwa lub pięć tygodni zgodnie z punktem 3, reklamację można przesłać do Keyhole wraz z dokumentacją dotyczącą roszczenia i pismem z powiadomieniem (żądaniem) oraz akceptacją lub ostatecznym orzeczeniem sądowym (jeśli jest dostępne). Zapłata Wynajmującemu następuje w terminie 14 dni od dnia otrzymania.

4. Spłata wpłat
4.1 Gwarancja daje Keyhole prawo żądania od Najemcy zwrotu kwoty zapłaconej Wynajmującemu z tytułu tej gwarancji, z uwzględnieniem wszelkich naliczonych odsetek, opłat i dodatkowych kosztów związanych z dochodzeniem roszczenia.

4.2 Najemca akceptuje fakt, że sprzeciw wobec roszczeń musi nastąpić w formie powództwa prawnego w terminie pięciu tygodni określonym w pkt. 3. Jeżeli w terminie nie wpłyną sprzeciwy wobec roszczenia Wynajmującego, oznacza to, że Najemca nie może wnosić zastrzeżeń co do zapłaty wobec Wynajmującego, a tym samym również nie przed obowiązkiem spłaty.

4.3 Jeżeli Najemca pragnie sprzeciwić się roszczeniom Wynajmującego po upływie terminów czynności prawnych, należy je skierować bezpośrednio do Wynajmującego. Do czasu takiego procesu nie zostanie uchylony ani odroczony obowiązek najemcy spłaty roszczenia w całości.

4.4 Najemca wyraża zgodę na spłatę Keyhole w terminie 14 dni od umowy, żądania lub decyzji prawnej.

4.4 Keyhole ma prawo odrzucić roszczenia i żądać zwrotu wszelkich płatności opartych na błędnych lub nieuzasadnionych podstawach.

5. Opłaty/Koszty
5.1 Najemca zgadza się, że do roszczenia o zwrot kwoty zostanie doliczona opłata administracyjna w wysokości 500 NOK, oprócz innych dodatkowych kosztów związanych z dochodzeniem roszczenia, takich jak odsetki, opłaty, koszty windykacji i ewentualnie koszty windykacji prawnej zgodnie z do Ustawy o spóźnionych odsetkach, jeżeli Keyhole będzie musiał dokonać płatności w ramach gwarancji.

5.2 Keyhole jest zwolniony z odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju koszty bezpośrednie/pośrednie i zobowiązania związane z płatnością z tytułu gwarancji.

5.3 W przypadku gwarancji nieograniczonej czasowo Najemca akceptuje, że miesięczna opłata składki trwa do czasu spłaty roszczenia.

5.4 W przypadku gwarancji nieograniczonej czasowo najemca akceptuje fakt, że wysokość składki może zostać skorygowana z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia.