Betingelser

1. Garanti omfatter
Garantien gir sikkerhet for (i) skyldig husleie, (ii) skader på husrommet, (iii) utgifter til fravikelse/utkastelse, (iv) andre krav som reiser seg av leieavtalen jamfør Husleieloven §3-6.

2. Generelt
Leietaker er innforstått med og aksepterer at:

2.1 Leietaker bekrefter elektronisk via Keyhole systemet at garantidokumentet er lest og akseptert.

2.2 Garantien er ingen forsikring og Keyhole vil kreve enhver utbetaling under garantien tilbakebetalt av Leietaker, samt renter, gebyrer og andre nødvendig kostnader som måtte ha påløpt for Keyhole i anledning garantisaken.

2.3 All korrespondanse vil i hovedsak sendes elektronisk den e-postadressen Leietaker har oppgitt.

2.4 Dersom det står ere Leietakere oppført i Leiekontrakten, så er samtlige Leietakere solidarisk ansvarlige for full betaling av Keyhole sitt krav. Keyhole kan fritt velge hvem kravet rettes mot.

2.5 Garantien skal reguleres og tolkes i overensstemmelse med norsk lov. Ingen del av premien returneres selv om garantiperioden avbrytes av Leietaker, eller husleieforholdet som garantien gjelder, opphører.

3. Krav fra Utleier

Hvis Utleier har et krav mot Leietaker, skal Utleier når leieforholdet er avsluttet, sende Leietaker et varselsbrev (påkrav) om betaling med minst 14 dagers betalingsfrist. Samtidig skal det varsles om at det vil bli krevd utbetaling under garantien dersom Leietaker ikke har svart, reist søksmål eller klage til Husleietvistutvalget innen fem uker fravarselsbrev er sendt.

3.1 Ubetalte, aksepterte krav
Hvis Leietaker skriftlig har svart at han aksepterer Utleiers krav, men likevel ikke betaler kravet innenfor fallsfristen på 14 dager, vil Keyhole mot å få oversendt aksepten, utbetale kravet til Utleier og deretter søke beløpet tilbakebetalt fra Leietaker.

3.2 Ikke aksepterte krav
Hvis Utleiers krav mot Leietaker bestrides, vil utbetaling fra Keyhole til Utleier først kunne skje når rettskraftig avgjørelse eller skriftlig aksept fra Leietaker foreligger.

3.3 Melding av krav og utbetaling
Dersom betalingsfrist på henholdsvis to eller fem uker har utløpt jamfør punkt 3 kan kravet oversendes til Keyhole sammen med dokumentasjon for krav og varselsbrev (påkrav) og aksept eller rettskraftig dom (der det foreligger). Utbetaling til Utleier skjer innen 14 dager fra mottagelse.

4. Tilbakebetaling av utbetalinger

4.1 Garantien gir Keyhole rett til å kreve tilbakebetalt fra Leietaker det beløp som utbetales Utleier under denne garantien, med tillegg av alle påløpterenter, gebyrer og merkostnader knyttet til inndrivelse av kravet.

4.2 Leietaker aksepterer at innsigelser mot krav må komme i form av søksmål innen fristen på fem uker i punkt 3. Dersom innsigelser mot Utleierskrav ikke er mottatt innen fristen, medfører dette at Leietaker ikke kan komme med innsigelser mot utbetaling til Utleier og dermed heller ikke mot tilbakebetalingsplikten.

4.3 Dersom Leietaker etter at søksmålsfristene er utløpt vil komme med innsigelser mot krav fra Utleier, må disse rettes direkte til Utleier. Leietakers plikt til å tilbakebetale sitt krav fullt ut,vil ikke falle bort eller utsettes i påvente av en slikprosess.

4.4 Leietaker godtar å tilbakebetale til Keyhole innen 14 dager etter avtale, påkrav, eller rettsligavgjørelse.

4.4 Keyhole har rett til å avvise krav og kreve tilbakebetalt enhver utbetaling som er basert påfeilaktig eller urettmessig grunnlag.

5. Gebyrer/kostnader
5.1 Leietaker aksepterer at et administrasjonsgebyr på NOK 500,- vil bli lagt til tilbakebetalingskravet, i tillegg til andre merkostnader knyttet til inndrivelse av kravet, så som renter, gebyrer, inkassokostnader og eventuelt kostnader til rettslig inkasso etter forsinkelsesrenteloven, hvis Keyhole må foreta udbeteling under garantien.

5.2 Keyhole holdes skadesløs for alle typer direkte/indirekte kostnader og forpliktelser knytte ttil utbetalingen under garantien.

5.3 Ved ikke-tidsbegrenset garanti aksepterer leietaker at den månedlige premiebetalingen fortsetter inntil kravet er tilbakebetalt.

5.4 Ved ikke-tidsbegrenset garanti aksepterer leietaker at premien kan reguleres med 3 måneders varsel.